Regulamin

REGULAMIN SEKCJI JUDO AZS ŁÓDŹ
1. OBOWIĄZKIEM CZŁONKA SEKCJI JEST:

 • Uczestniczenie w treningach, zawodach, akcjach szkoleniowych i rekreacyjnych, pokazach i innych. Udział w w/w akcjach organizowanych przez inne kluby sportowe jest możliwy wyłącznie za zgodą kierownika Sekcji.
 • Reprezentowanie barw klubowych.
 • Posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej klubu
 • Regularne uiszczanie opłaty miesięcznej do 15 dnia każdego miesiąca i raz w roku składki członkowskiej. W przypadku uiszczenia opłaty miesięcznej po terminie, będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 10zł.
 • Punktualne stawianie się na treningach w odpowiednim, zadbanym stroju sportowym
 • Posiadanie aktualnych badań sportowo- lekarskich, podstemplowanych przez lekarza medycyny sportowej. Zawodnik ich nie posiadający nie ma prawa uczestnictwa w treningach, zawodach sportowych, obozach itd. Osoba przystępująca do sekcji jest zobowiązana do wykonania w/w badań w przeciągu miesiąca od daty przystąpienia do klubu.
 • Posiadanie na judogi naszywek klubowych, a w czasie zawodów, obozów oraz innych akcji szkoleniowych także korzystanie z dresów klubowych

2. SEKCJA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 • Zapewnienia odpowiedniej opieki trenersko- instruktorskiej w czasie trwania treningów, zawodów, akcji szkoleniowych i innych.
 • Realizowania planu treningowego odpowiedniego dla danej grupy.
 • Uczestniczenia w zawodach sportowych, obozach i innych akcjach.
 • Zapewnienia członkom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
 • Opłacania licencji zawodniczej zawodnikom będącym członkami Kadry Narodowej ( odpowiedniej dla danej grupy wiekowej) (wg. PZJudo)
 • Starania się o pozyskiwanie dotacji na akcje szkoleniowe, zawody i sprzęt sportowy.
 • Ujednolicania sprzętu sportowego klubowego
 • Organizowania dodatkowego, darmowego treningu Randori, raz w tygodniu, dla zawodników należących do grupy kadrowej oraz dla wyróżniających się zawodników grup rekreacyjnych, za zgodą trenera grupy.

3. PŁATNOŚCI:

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest uiszczać opłatę miesięczną. Zwolnieni z opłaty miesięcznej są aktualni medaliści Mistrzostw Polski w danej grupie wiekowej.
 • Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od miejsca i warunków treningowych oraz od ilości odbytych treningów w miesiącu.
 • Wysokość opłaty miesięcznej ulega obniżeniu w przypadku, kiedy do sekcji zapisane jest rodzeństwo.
 • Zawodnicy powoływani na akcje szkoleniowe i zawody organizowane przez OZJudo pokrywają wszystkie koszty związane z wyjazdem we własnym zakresie
 • Koszty udziału w zawodach, także rankingowych, pokrywają we własnym zakresie członkowie klubu. Finansowanie w/w akcji będzie realizowane przez klub wyłącznie dla zawodników będących członkami Kadry Narodowej (odpowiedniej dla danej grupy wiekowej) (wg. PZJudo).
 • Koszty związane z zakupem sprzętu sportowego ( judogi, dresy, Backnumbers, naszywki klubowe, koszulki itd.) pokrywają we własnym zakresie członkowie klubu. Finansowanie w/w sprzętów będzie realizowane przez klub wyłącznie dla zawodników będących członkami Kadry Narodowej (odpowiedniej dla danej grupy wiekowej) (wg. PZJudo).
 • Koszty związane z egzaminami na stopnie szkoleniowe KYU/DAN pokrywa członek sekcji we własnym zakresie.
 • Możliwe są odstępstwa od w/w zasad w szczególnych przypadkach, za zgodą kierownika Sekcji w zależności od aktualnego budżetu sekcji.

4.GRUPA KADROWA:

 • Do grupy kadrowej, zawodnicy będą kwalifikowani przez trenera na podstawie prezentowanej przez zawodnika postawy na treningach, frekwencji, udziału i wyników w zawodach.
 • Ostateczny skład grupy kadrowej ustala kierownik Sekcji. Jest on aktualizowany co 2 miesiące.
 • Członek grupy kadrowej ma obowiązek stosować się do tych samych zasad ogólnych jakie obowiązują wszystkich innych zawodników.
 • Warunkiem przynależności do grupy kadrowej jest uczestnictwo we wszystkich treningach tej grupy oraz w zawodach wyznaczonych przez trenera, a także wykazywanie przez zawodnika odpowiedniego zaangażowania w trening i postawy sportowej.
 • Niestosowanie się do zasad funkcjonowania grupy kadrowej skutkuje przeniesieniem zawodnika do grupy rekreacyjnej.

 

Klub ma prawo do wykorzystania wizerunku swojego zawodnika do celów popularyzacji klubu.

Strona stworzona przez Rock SEO.