O klubie AZS

Powstanie Akademickiego Związku Sportowego w 1909 roku było wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka – sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie.

Zebranie młodzieży akademickiej, które odbyło się 15 maja 1909 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, postanowiło zawiązać Akademicki Związek Sportowy. Pierwszym prezesem AZS został student medycyny UJ Wacław Majewski.

Okres międzywojenny w AZS to szybki rozwój sportu wyczynowego. W tym czasie powstają we wszystkich ośrodkach akademickich Kluby i tak: w 1918 r. w Warszawie, w 1919 r. Poznaniu, w 1921 r. w Wilnie i Gdańsku, w 1922 r. we Lwowie i Lublinie. W tym czasie łączna liczba członków AZS wynosiła ok. 3000. Azetesiacy są prekursorami nowych dyscyplin sportu. Do najbardziej popularnych dyscyplin uprawianych w AZS należały: turystyka, wioślarstwo, lekka atletyka, tenis, szermierka i narciarstwo.

Znakomite osiągnięcia, medale olimpijskie, sukcesy międzynarodowe zawodników wywodzących się z AZS: Halina Konopacka (lekkoatletyka), Roger Verey i Jerzy Ustupski (wioślarstwo), Władysław Segda i Adam Papee (szermierka) – to tylko niektórzy z nich. Akademicy dominują w rozgrywkach państwowych. Perspektywy dalszego rozwoju sportu akademickiego spowodowały konieczność utworzenia organizacji, koordynującej działalność wszystkich AZS. Organizacja tego rodzaju powstała na zjeździe w Warszawie w dniach 18-19 marca 1923 r. Na siedzibę Centrali Polskich AZS wybrano Warszawę a pierwszym prezesem centrali został Stefan Grodzki.

Po drugiej wojnie światowej następuje odbudowanie stanu organizacyjnego i powołanie Klubów AZS we wszystkich szkołach wyższych. W latach 50 i 60-tych nadal utrzymuje się dominacja zawodników i drużyn AZS w rywalizacji krajowej, a także poważny wkład w sukcesy międzynarodowe. W roku 1945 AZS powstał w Katowicach, Łodzi, Gliwicach, Wrocławiu i Częstochowie a siedzibą Centrali stał się Kraków.

Po trzech latach Centrala została znowu przeniesiona do Warszawy i zaczęła funkcjonować jako Zarząd Główny AZS. W kolejnych latach powojennych powstały AZS-y w następujących środowiskach akademickich: 1946 r. – Toruń, Szczecin, 1949 r. – ŚLAM-Rokitnica, AWF Warszawa, Zakopiański Oddział AZS Kraków, 1950 r.- Olsztyn, Białystok, 1955 r. – Opole, 1963 r. – Rzeszów, 1965 r. – Bydgoszcz, 1966 r. – Zielona Góra, 1968 r. – Koszalin, 1969 r. – Kielce, Płock, Radom, Siedlce, Słupsk, lata 70-te Bielsko-Biała, Gorzów Wielkopolski, Cieszyn.

Pod koniec lat 60-tych zaczyna rozwijać się w AZS nurt sportu uczelnianego. Powstają różnorodne formy rozgrywek sportowych dla ogółu studentów, bardziej w wymiarze rekreacyjnym niż sportu wyczynowego. Wspólnie ze Studiami Wychowania Fizycznego i Sportu powstaje szeroki program imprez typu mistrzostw szkół wyższych, lig międzyuczelnianych i uczelnianych i zajęć rekreacyjno – sportowych. Od roku 1969 decyzją Krajowego Zjazdu AZS podstawową jednostką organizacyjną stają się kluby uczelniane AZS.

W tym czasie powstają zarządy środowiskowe i międzyuczelniane kluby AZS, których głównym celem było prowadzenie sekcji wyczynowych. W roku 1974 podjęto nieudaną próbę połączenia na szczeblu centralnym i na poziomie środowisk MKS i AZS. Po kilku latach z tej koncepcji organizacyjnej wycofano się. W roku 1975 postanowiono tworzyć kluby uczelniane przy AWF-ach. Ich głównym celem był rozwój sportu wyczynowego w AZS.

AZS jest aktualnie najbardziej liczną organizacją akademicką działającą w wyższych uczelniach. Jako stowarzyszenie apolityczne przetrwało wszelkie zmiany koniunktury. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców zjednywaliśmy sobie uniwersalnymi celami: rozwoju kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.

Dzisiaj AZS to m.in.

 • 318 klubów na uczelniach państwowych i niepublicznych oraz ponad 50 000 członków (stan na 30 czerwca 2008 r.), uczestniczących w rozgrywkach sportowych dla środowiska akademickiego na skalę ogólnopolską.
 • Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych stanowiące podstawowy system rywalizacji sportu powszechnego w Polsce, rozgrywane w systemie bezpośrednim oraz w typach uczelni.
 • Akademickie Mistrzostwa Polski będące jedyną formą rywalizacji sekcji wyczynowych AZS. Pozwalają na sprawdzenie stopnia przygotowania do sezonu, rozgrywek ligowych, ważnych startów docelowych.
 • Kluby Sportowe AZS AWF stanowiące główną siłę sportu wyczynowego w AZS. To w tych klubach trenują nasi olimpijczycy. Sportowcy AZS stanowią około 31,6% ogółu polskiej reprezentacji narodowej (73/231).
 • Rywalizacja i uczestnictwo w systemie Akademickich Mistrzostw Europy oraz Akademickich Mistrzostw Świata, jako czynny członek federacji EUSA oraz FISU.
 • 3 Centralne Ośrodku Sportu Akademickiego: COSA Wilkasy, COSA Górki Zachodnie koło Gdańska, COSA Zieleniec.

AZS Łódź (Akademicki Związek Sportowy w Łodzi) – powstał w 1945 roku z chwilą powołania w Łodzi pierwszych wyższych uczelni. W latach 40. i na przełomie 50. i 60. XX wieku największe sukcesy odnosili siatkarze, od lat 70. klub opiera się na lekkoatletach. Obecnie AZS prowadzi szkolenie młodzieży w dziewięciu sekcjach sportowych i organizuje zajęcia dla studentów osiemnastu łódzkich szkół wyższych.

AZS Łódź – Zarząd Środowiskowy działał i zarządzał terenem – działką przy ul. Lumumby 22/26 od 1956 do 1990 roku kiedy to AZS Zarząd Środowiskowy uległ rozwiązaniu, a na jego miejsce powstał dwusekcyjny Klub – AZS MKS Łódź, który działał do 31.01.2002r.

W styczniu 1997 roku grupa studentów i pracowników Wyższych Uczelni Łódzkich podjęła inicjatywę reaktywowania w Łodzi silnej Organizacji Środowiskowej AZS w Łodzi obejmującej uczelnie wyższe.

Powołany Zarząd Tymczasowy opracował Statut i 3 lutego 1997r. przesłał do ZG AZS wniosek o powołanie Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Łodzi. Uchwałą z dnia 14.02.1997r. ZG AZS powołał AZS OŚ w Łodzi, zatwierdził Statut i wyraził zgodę na osobowość prawną. W dniu 17.04.1997r. w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi został złożony wniosek o zarejestrowanie AZS Organizacji Środowiskowej.

Misja

Celem AZS Łódź jest:

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej.
 • Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim województwa łódzkiego.
 • Upowszechnianie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwoju świadomości i obywatelskiej, a także wychowanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS.
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 • Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
 • Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Obecnie AZS prowadzi szkolenie młodzieży w dziewięciu sekcjach sportowych i organizuje zajęcia dla studentów osiemnastu łódzkich szkół wyższych.

Sekcje

Badminton
Curling
Judo
Lekkoatletyka
Szachy
Taekwondo
Tenis
Windsurfing
Żeglarstwo

Strona stworzona przez Rock SEO.